Олімпіади

ГОТУЄМОСЬ ДО ОЛІМПІАДИ 

Збірники, які можна використати 

для підготовки учнів до олімпіад з хімії:


Зразки завдань і відповідей обласних

олімпіад з хімії минулих років.Приклади олімпіадних задач  
1. В результаті  прожарювання зеленого порошку масою 36,2 г одержали 15 г темно-зеленого безводного осаду, 17,6 г газу, який при пропусканні через вапняну воду спричинює її помутніння і 4,48 л водяної пари. Встановити формулу вихідної речовини (2005-06 н.р., Гальчук Я.А.)

2.  Деякий мінерал містить 20, 14 % Феруму, 11,51% Сульфуру, 63,31% Оксигену та Гідроген.Визначте його формулу. Де використовують цю речовину?  (2006-07 н.р., Шушваль І.І.)

3. При розчиненні у хлоридній кислоті солі двовалентного металу масою 38,8 г виділяється газ з неприємним запахом. При пропусканні якого крізь розчин купрум (ІІ) сульфату випадає чорний осад. При спалюванні в надлишку повітря такої самої наважки вихідної солі утворюється оксид, розчинний у лугах, і виділяється газ, розчинний у воді з утворенням кислоти, що може знебарвити бром масою 64 г. Визначити склад вихідної суміші. (2006-07 н.р., Гальчук Н.П.)

4. При розчиненні 75 г кристалогідрату СuSО4∙5Н2О утворився розчин з масовою часткою солі 15%. Обчисліть масу води, в якій було розчинено кристалогідрат. (2006-07 н.р., Роговик О.В.)

5. Активоване вугілля масою 1 г має поглинальну поверхню 975 м2Що уявляє собою активоване вугілля, де його застосовують?Розрахуйте, скільки молекул нітроген діоксиду може бути поглинуто 1 мм2 активованого вугілля, якщо 10 г його поглинає 10 мг нітроген діоксиду. (2006-07 н.р., Гальчук Н.П.)


6. На початку XVIII ст. Гуллівер відвідав Велику академію наук у Лагадо і побачив, як учені добу­вають селітру з повітря. Які речовини називають селітрамиЯку із селітр можна добути з повітря ? Які операції виконували вчені під час добуван­ня селітри? Напишіть рівняння і вкажіть умови проведен­ня реакцій. Які властивості селітри дали можливість лагадійцям використовувати її у сільському госпо­дарстві, медицині та для розваг?( 2006-07 н.р., Шушваль І.І.)

7. Якщо весь кисень, що міститься в повітрі (21%) перейде в озон, яка буде густина одержаної газової суміші за повітрям? ( 2007-08 н.р., Гальчук Я.А.)                 

8. На шальках терезів перебувають у рівновазі однакові посудини, в кожну з яких налито по 100 г розчину хлоридної кислоти однакової концентрації. В одну посудину добавлено 0,7 г порошку заліза. Яку масу алюмінію потрібно добавити у другу посудину, щоб після повного розчинення обох металів у кислоті терези знову були у рівновазі? (2008-2009 н.р., Гальчук Н.П.)    

9. Запишіть як зміниться швидкість реакції, якщо температуру реакції підвищили із 350°С до 400°С, а температурний коефіцієнт цієї реакції дорівнює 3. (2008-2009н.р., Гаврилаш Я.Л.)  

10. До насиченого розчину соди (Na2CO3) добавили 2 г натрій карбонату і в результаті викристалізувалося 12 г кристалогідратуNa2CO3∙10Н2О. вирахувати розчинність соди при умовах досліду.( (2008-2009н.р., Бойко Г.Д.).

11. Газ Х2 добувають у лабораторії двома методами. За першим із них чорно-фіолетові кристали речовини А прожарюють, внаслідок чого крім газу Х2 утворюються також речовини Б і В. За другим методом прожарюють білі кристали речовини Г за наявності речовини Б. Якщо речовину Г прожарювати без речовини Б, газ Х2 не виділяється. Назвіть усі речовини, якщо відомо, що газ Х2 міститься в повітрі. Наведіть рівняння відповідних реакцій. Які ще способи отримання газу Х2 ви знаєте? Наведіть рівняння реакцій. (2008-2009н.р., Гальчук Я.А.)

12. ( уявний експеримент) У посудинах без написів у вигляді порошків містяться такі речовини: калій перманганат, купрум (ІІ) оксид, манган (ІV) оксид,  натрій нітрат, кухонна сіль. Як розрізнити ці речовини, використовуючи найменшу кількість додаткових реактивів. Складіть план визначення цих речовин та напишіть рівняння відповідних реакцій.        (2008-2009н.р., Роговик О.В.)

13. 32,05 г сплаву цинку з металом, що у витискувальному ряді металів стоїть після водню, обробили надлишком розведеної сульфатної кислоти. При цьому виділило-ся 4,48 л газу (н.у.). До нерозчинного залишку додали гарячу концен-тровану сульфатну кислоту до повного його розчинення. Виділилось 6,72 л газу. Визначити якісний склад сплаву, якщо відомо, що катіон металу двовалентний? (2008-2009 н.р., Шушваль І.І.)

14. Метали  Х1, Х2, Х3 та Х4 розміщені в одному із довгих періодів періодичної системи, причому Аr3) = 1,625 Аr1).    У результаті взаємодії:  а) оксиду Х1 з розчином сульфату Х2утворюється осад сульфату Х1 і розчин речовини А; б) розчину А з сульфатом Х3утворюється осад і розчин сульфату Х2;  в) отриманого осаду з розчином сульфату Х4, в якому метал Х4 трьохвалентний, утворюється осад і розчин сульфату Х3.   Назвати всі речовини, написати необхідні рівняння реакцій. (2008-2009н.р., Гальчук Я.А.)

15. Суміш натрій нітрату та аргентум нітрату піддали повному термічному розкладу. Утворену газову суміш пропустили через надлишок води. При цьому об’єм одержаного газу виявився утричі меншим за об’єм використаної газової суміші. Обчисліть масову частку  натрій нітрату у вихідній суміші. (2008-2009н.р., Гальчук Н.П.)

 16. Під час дії надлишку вуглекислого газу на32,9 г невідомої сполуки металу з Оксигеном утворилася тверда речовина А і виділився газ В. Речовину А розчинили у воді і додали надлишок барій нітрату, в результаті випало 27,58 госаду. Газ В пропустили через трубку з розпеченою міддю, і маса трубки зросла на 6,72 г. Встановити формулу вихідної сполуки. (2008-2009н.р., Бойко Г.Д.)

17. Знайдіть у періодичній системі елемент, єдиний оксид якого має молекулярну масу 40±1, а валентність не є більшою ІV. Доведіть, що іншого розв’язку задача не має. (2008-2009н.р., Шушваль І.І.)

18. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких з чотирьох простих речовин – натрію, сірки, кисню і водню, можна добути три кислоти, три середні і три кислі солі.( (2008-2009н.р.,Гаврилаш Я.Л.)

19. Об'ємні частки газів у суміші становлять: водню 20%, азоту 45% і аргону 35%. Визначте густину газо­вої суміші за воднем (2008-2009 н.р., Гальчук Н.П.).

20. У воді розчинили алюмінієві галуниКА1(SО4)2 • 12Н2О масою 23,7 г, добавили розчин об'є­мом 24,6 мл з масовою часткою гідроксиду натрію 20 % і густиною 1,22 г/мл. Які сполуки алюмінію утворяться? Визначте їхню масу.(2008-2009 н.р., Шушваль І.І.)
21. Який об'єм 78% сульфатної кислоти (ρ = 1,71 г/мл) потрібно для розчинення 4 г суміші міді та купрум (ІІ) оксиду, якщо відомо, що врезультаті розчинення такої ж маси цієї суміші в розбавленій нітратній кислоті виділяється 560 мл (н.у.) нерозчинного у волі газу? (2009-10 н.р., Гальчук Н.П.)

22. Під час нагрівання калій перманганату масою 47,4 г виділилося 47,4 г газу (н.у.). Обчислити об’єм розчину хлоридної кислоти, необхідного для розчинення одержаного твердого залишку. (2009-10 н.р., Роговик О.В.) 

23. Дано рівняння реакції:  2NО + О2 = 2NО2    а) Написати кінетичне рівняння з використанням концентрації та тиску.  б) У скільки разів зміниться швидкість реакції, якщо вихідний тиск збільшити  два рази? в) У скільки разів зміниться швидкість реакції, якщо температуру підвищити на 40 ºС (γ = 2) ?         г) На скільки градусів треба змінити температуру, щоб з підвищенням тиску у два рази швидкість реакції не змінилася? ((2009-10 н.р., Бойко Г.Д.).

24.  Газ добутий взаємодією надлишку концентрованого розчину їдкого натру на суміш, що містила 21,4 г амоній хлориду, пропустили через 160 мл 9,8 % розчину сульфатної кислоти (густина 1,25 г/см3). Визначити молярність та масову частку солей в утвореному розчині, якщо прореагувало 75% газу від теоретично можливого. (Об’єм розчину вважати незмінним).(2009-10 н.р., Двояк Н.Б.)

25. Користуючись запропонованими схемами хімічних реакцій визначити речовини А, Б, В, Г, Д, розставити коефіцієнти, використовуючи електронний баланс, визначити окисник, відновник.
А + Н2S → S + Г                                                     (1)
Д + Н2S + А → Б +Сr2(SO4)3 + S + Г                  (2)
КNO3 + S + C → Б + К2СО3 + СО2 + N2            (3)
B + CO + A → Б + МnSO4 + CO2 + Г                 (4)
Д + КІ + А → Б + І2 + Сr2(SO4)3 + Г          (5)
В + КВr + А → Б + Вr2 + МnSO4 + Г                  (6)
(2009-10 н.р., Гальчук Я.А.)

26. Газ, добутий у результаті прожарювання4,9 г бертолетової солі (у присутності каталізатора), змішали в герметично закритій посудині місткістю 4 л з газом, добутим у результаті взаємодії 6 г кальцію з водою. Визначити тиск газової суміші в посудині при температурі 27ºС. (2009-10 н.р.,Гальчук Н.П.).

27. При електролізі водного розчину калій хлориду на катоді виділився газ, об’ємом 33,6 л(н.у.). Газ, що виділився при цьому на аноді пропустили крізь гарячий розчин калій гідроксиду. Утворилася суміш солей масою 185,63 г. Визначити: а) склад і маси утворених солей; б) відсоток одержаного при електролізі газу, який поглинувся гарячим розчином лугу. (2009-10 н.р., Бойко Г.Д.)        

28. У результаті сплавлення 12 г кремнезему (SіО2) з еквімолярною кількістю калій карбонату одержали твердий та газоподібний продукти. Газ, що утворився, пропустили крізь 100 мл 10%-го розчину натрій гідроксиду (ρ = 1,11 г/см3). Які речовини присутні в розчині, крізь який пропустили газ, та в яких кількостях? Знайти їх масову частку та молярність. (2009-10 н.р., Роговик О.В.)

29. Яку масу манган(ІV) оксиду і яку масу розчину хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 3,65 % потрібно взяти для добування хлору, що може витіснити з розчину йодиду калію йод масою 25,4г? (2010-11 н.р., Двояк Н.Б.).

30. Речовина А складається з елементів: Гідрогену, Нітрогену, Карбону. Наважку даної речовини спалили (не нагріваючи до високих температур) в достатній кількості кисню. Отримані продукти горіння розділили на дві рівні порції. Після пропускання першої порції через концентровану сульфатну кислоту, маса продуктів, що не поглинулися становила 11,6 г. Другу порцію витримали над кристалічним калій гідроксидом (до повного поглинання). Маса останнього збільшилася на 16 г, а не поглинутим залишилося 2,8 г газу. Виведіть молекулярну формулу речовини А. Запишіть згадані рівняння хімічних реакцій та всі можливі графічні формули речовини А (враховуючи валентності елементів). Відносні атомні маси заокруглені до найближчих цілих чисел. (2009-10 н.р. Гальчук Я.А.)

31. За приведеною схемою ідентифікуйте всі речовини, вкажіть їх назви, запишіть рівняння відповідних реакцій.

32. Дано речовини: НС1, N2, Са. Напишіть не більше 20 хімічних реакцій які можна провести з цими речовинами, продуктами які можна добути з цих речовин чи продуктів їх взаємодії. (2010-11 н.р.,       
Гальчук Н.П.).

33. Суміш ферум (ІІ) і ферум (ІІІ) оксидів масою 39,2 г розчинили в хлоридній кислоті з масовою часткою хлороводню 20 %, густина розчину 1,101 г/мл. Виявили, що прореавала кислота, яка місться в 232 мл такого розчину. Визначте склад суміші. (2010-11 н.р., Бойко Г.Д.).   


34. Від додавання до 50 г води 2г суміші натрію та його оксиду утворюється розчин з масовою часткою розчиненої речовини 5,4 %.
1. Напишіть рівняння можливих хімічних реакцій.
2. Обчисліть склад вихідної суміші в масових відсотках.
3. Який максимальний об'єм діоксиду вуглецю за нормальних умов може поглинути утворений розчин?(2010-11 н.р.,  Гаврилаш Я.Л.

35. У розчин, що містить 10,8 г сулеми (НgCl2) занурили мідну пластинку. після витіснення всієї ртуті маса пластинки збільшилася на 13,7 %. визначити масу зануреної мідної пластики. (2007-08 н.р.,  Двояк Н.Б.)

36.  Який об'єм 78% сульфатної кислоти (ρ = 1,71 г/мл) потрібно для розчинення 4 г суміші міді та купрум (ІІ) оксиду, якщо відомо, що врезультаті розчинення такої ж маси цієї суміші в розбавленій нітратній кислоті виділяється 560 мл (н.у.) нерозчинного у волі газу? (2007-08 н.р., Гальчук Я.А.).

Немає коментарів:

Дописати коментар